Telekomunikacije

TELEFONSKI SISTEMI

Projektovanje i instalacija analognih i digitalnih telefonskih centrala.

Instalacija i konfigurisanje GSM i VoIP gatewaya.

Povezivanje centrala na udaljenim lokacijama preduzeća i jednu celinu.

Rešenja zasnovana na IP platformama.

Sveobuhvatna analiza potreba korisnika, konsalting i projektovanje rešenja.

SISTEMI MOBILNE TELEFONIJE

Implementacija antenskih sistema mobilne telefonije.

Implementacija radiorelejnih sistema, linkova i sličnih sistema prenosa podataka;

Izrada radnog i zaštitnog uzemljenja

Gromobranske instalacije i ostali visinski radovi.

Kontakt